Skyttorps

 Vägförening

Frågor och svar

Vem är medlem i vägföreningen?

De fastigheter som ingår i Tensta-Åsby ga:4 (gemensamhets anläggning) vilket beslutats vid en lantmäteri förrättning. Se Kartor. Det är alltså ett obligatoriskt medlemskap.

Vad är avgiften?

Avgiften är baserat på fastighetens andelstal.

Avgiften är 500kr per andel (2014)

Villa har andelstalet 1,0 = 500kr

 

Fritidshus har andelstalet 0,5 = 250kr

Historik: Fram till 2002 var avgiften baserad på taxeringsvärdet för fastigheten. Efter en ny förättning ändrades beräkningen så att andelstalet blev desamma för samma typ av fastighet, i detta fall fick alla enbostadshus andelstalet=1 och fritidshus andelstalet=0,5.

xxxx  - 2002: 1/1000 av taxeringsvärdet

 

2002 - 2010: 400kr

 

2010 - 2012: 500kr

 

2012 - 2013: 700kr

 

2014- : 500kr

Avgiftsnivån togs upp vid årsmötet 2014. En diskussion fördes huruvida den skulle ändras. Det beslutades att nivån 700 kr skulle ersättas med nivån 500 kr. En motion om att inte ha någon medlemsavgift röstades ned. Med 500 kr bedömde styrelsen kunna säkerställa god nivå på skötseln. 

Försenad betalning?

Vid första påminnelsen utgår en avgift på 50kr för att täcka föreningens merkostnad. Vid ytterligare försening lämnas skulden till Kronofogden. Vid oklarheter kontakta genast styrelsen!

Vad gäller vid försäljning av fastighet?

Säljaren skall meddela vägföreningen om fastigheten säljs samt meddela om ny ägare och överlåtelsedatum.

 

Kom ihåg att lämna stadgarna till ny ägare.

 

Det är ägare av fastigheten vid stämman som är betalningsskyldig att erlägga avgiften.

 

Köpare och säljare att komma överens om annan fördelning av avgiften vid överlåtelse.

Vad gäller vid förändrad användning av fastighet?

Vid övergång från fritidshus till permanentboende, meddela styrelsen så att rätt andelstal kan sättas på fastigheten. Vid annan större förändring av fastigheten användningen, kontakta styrelsen. För att andelstalet skall ändras krävs att den nya användningen är stadigvarande.

Kan vägföreningen snöröja på min fastighet?

Vägföreningen kan inte tillhandahålla snöröjning till fastighets ägare, däremot kan vi förmedla kontakt till snöröjaren.  Exempel snöröjs brandstationen via direkt avtal med snöröjaren och inte via föreningen. Är vägen inte intagen i Vägföreningen sker snöröjning genom fastighetsägares försorg. Fastighetsägaren bekostar själv snöröjningen.

Om något skadas vid snöröjning?

Tyvärr händer det att skador uppstå, kontakta då Vägfogden för besiktning.

Vem ansvarar för belysningen i Skyttorp?

Vägföreningen ansvarar inte för belysningen.

Gatubelysning – Vattenfall.

Stationsområdet – Trafikverket/Kommunen.

Vägfogde 070-348 49 14

Skyttorps Vägförening