Skyttorps

 Vägförening

Information till fastighetsägere

Vinterväghållning

Andelstal

Träd och buskar (trafiksäkerhet)

Nedan hittar du information om

Vinterväghållning

Har ni åsikter om vinterväghållningen kontakta vägfogden.

Snöröjning

Normalt efter att snöfallet har slutat eller tidigare om det anses vara befogat pga. snömängden. Huvudgator, skolor och skolvägar prioriteras först därefter plogas matargator.  Vid normal snömängd sker plogning efter tids effektivaste sätt – gata för gata.

Halkbekämpning

Görs vid halt väglag, när vinterväg råder sandas det normalt inte. Halkbekämpning görs med sand (makadam 2-6) beroende på väderleken. 

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker när sikten eller framkomligheten blir nedsatt i ex. korsningar och på parkeringsplatser. Av kostnadsskäl undviker vi snöbortforsling så länge som möjligt.

Underlätta snöröjningen

Lämna företräde åt arbetsfordon

Parkera inte längs gatan

Parkera inte på allmänning för snö uppläggning

Parkeringsplatser skall ej användas för långtidsuppställning av fordon

Vad gör jag om skador uppstår?

Tyvärr händer det att staket, postlådor eller dylikt skadas vid snöröjning. Vi gör då en besiktning. Reparation görs efter snösäsongens slut. För att undvika skador kan du markera de ställen där vi ska vara extra aktsamma. Kontakta vägfogden 070-348 49 14.

Fastigheternas andelstal

Kostnader för väghållning som inte täcks av bidrag från staten och kommunen fördelas på vägföreningens medlemmar. Kostnadsfördelning sker efter de deltagande fastigheternas andelstal. En fastighets andelstal grundas på fastighetens användning av vägen. Man utgår från den verksamhet som finns på fastigheten - t.ex. permanentboende, fritidsboende, verkstad, affär, skola… Vid förändrad användning är fastighetsägaren skyldig att meddela detta till vägföreningen.

Obebyggd fastighet - 0,1

Permanetbostadshus - 1,0

Fritidsboende - 0,5

Flerfamiljshus per lägenhet - 0,8

Övriga fastigheter enligt nyttjandeprincipen

Träd och buskar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms, hjälp oss att färbättra trafiksäkerheten i vårt samhälle - TACK!

Detta är viktigt för trafiksäkerheten, framkomligheten, snöröjningen, soptömning mm.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en korsning bör du se till att dina växter inte är högre än 80cm inom den sk. sikttriangeln.

Du som har stora träd vid hörntomt

Du kan stammaupp trädet till 2,5m vilket gör att sikten blir god och trädet kan vara kvar.

Träd och buskar får inte skymma

-Vägmärken

-Belysning

-Gatunamn 

 Vad säger lagen?

Din utfart

Även vid utfart från tomt kan skikten vara skymd. För att säkerställa trafiksäkerheten bör även här växtligheten hållas ned.

Vid utfart är rekommendationerna 80cm och 2,5m.

Träd intill gata

Träd och buskar bör växa inom det egna tomtområdet.

För växtlighet innom vägområdet gäller att den fria höjden över körbanan skall vara 4,5m och över gång och cykelbana 2,5m.

Träd och buskar breder ut sig med tiden och det är bra att tänka på redan när de planteras. För träd är minst 2m in på tomt ett bra mått, för häck och buskar minst 60cm.

"Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas"

Plan- & bygglagen 3 kap 17 §

Vägfogde 070-348 49 14

Skyttorps Vägförening