Skyttorps

 Vägförening

Länkar

Här finner du länkar till relevanta

organisationer och myndigheter som

har beröring med vägföreningen.

Trafikverket »

Ansvarar för väg 707 samt banområdet vid Upptåget.

Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Vattenfall » 

Ansvarar för belysning i samhället.

Från vatenfalls hemsida...

Uppsala kommun har en stor belysningsanläggning på totalt 27 000 ljuspunkter. I ett drift- och underhållsavtal som löper till juli 2012 ansvarar Vattenfall Services för kommunens belysningar i villaområden och parker samt på genomfartsleder och broar. Arbetet omfattar allt från hantering av felanmälningar, underhåll och energieffektivisering till förbättringsförslag, genomförande av åtgärdsprogram och installation av ny belysning i byggprojekt.

REV » (Riksförbundet Enskilda Vägar)

REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen. Servicen till medlemmarna består av råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor, kurser, biträdande vid tvister och förhandlingar samt mycket annat.

Lantmäteriet »

Kommunens lantmäteri ansvarar för geografisk information och fastighets-indelning. Det är lantmäteriet som fattar anläggningsbesluter om gemensamhetsanläggningen och fastställer andelstal.

Uppsala Kommun »

Grönområden och Lekplatser samt vissa gång och cykelvägar är kommunens. Uppsala kommun ger årligen ett driftsbidrag till vägföreningen vilket medför att föreningen kan hålla en så pass låg avgift.

Vägsyn »

Kuriosa om hur det gick till förr.

Vägfogde 070-348 49 14

Skyttorps Vägförening