Skyttorps

 Vägförening

Möten

 

Stämma (årsmöte)

2016-11-24 kl 19:30

Klubbis

Styrelsemöten

Möten hålls 20:00 om inget annat aviseras i kallelsen.

Stämma Skyttorps vägförening

Enligt stadgar hålls stämman i november.

Kallelse via utskick och anslagstavlor senast 14 dagar före mötet.

Motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sista Augusti.

Dagordning vid stämma (enligt föreningens stadgar)

1 Val av ordförande för stämman

2 Val av sekreterare för stämman

3 Val av två justeringsmän

4 Fråga om mötets utlysning

5 Styrelsens och revisorernas berättelser

6 Ansvarsfrihet för styrelsen

7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

8 Ersättning till styrelsen och revisorerna

9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

10 Val av styrelse och styrelseordförande

11 Val av revisorer

12 Fråga om val av valberedning

13 Övriga frågor

14 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vägfogde 070-348 49 14

Skyttorps Vägförening